C++ Program to Print All Prime Numbers Between n and m using For Loop

C++ Program to Print All Prime Numbers Between n and m using For Loop

Write C++ Program to Print All Prime Numbers Between n and m using For Loop

// CPP Program to Print All Prime Numbers Between n and m using For Loop

#include <iostream>
#include <stdbool.h>

using namespace std;

bool isPrime(int n)
{
	if(n == 1 || n ==0)
		return false;

	int i;
	for(i = 2; i < n; i++)
	{
		if(n % i == 0)
		{
			return false;
		}
	}

	return true;
}

int main()
{
	int n,m;
	cout << "Enter n :--> ";
	cin >> n;

	cout << "Enter m :--> ";
	cin >> m;

	cout << "Prime numbers between " << n << " to " << m << " :--> ";

	int i = n, j = m;
	for(; i < j; i++)
	{
		if(isPrime(i))
		{
			cout << i << " ";
		}
	}

	return 0;
}

Output:

Enter n :--> 22
Enter m :--> 56
Prime numbers between 22 to 54 :--> 23 29 31 37 41 43 47 53